Language of document :

Žaloba podaná 16. marca 2018 – Ilmārs Rimšēvičs/Lotyšská republika

(vec C-202/18)

Jazyk konania: lotyština

Účastníci konania

Žalobca: Ilmārs Rimšēvičs (v zastúpení: S. Vārpiņš, I. Pazare a M. Kvēps, advokáti)

Žalovaná: Lotyšská republika

Návrhy žalobcu

určiť, že žalobca bol protiprávne odvolaný z funkcie Guvernéra Lotyšskej národnej banky na základe rozhodnutia Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (úrad boja proti korupcii) z 19. februára 2018 o uplatnení predbežných opatrení, vydaného v mene Lotyšskej republiky,

vyhlásil za protiprávne rozhodnutie Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs z 19. februára 2018 o uplatnení predbežných opatrení, vydané v mene Lotyšskej republiky, ktorým mu bol zakázaný výkon určitej činnosti – a to výkon úloh Guvernéra Lotyšskej národnej banky a výkon práv, ktoré mu z toho titulu prislúchali,

vyhlásil za protiprávne obmedzenia výkonu úloh člena Rady guvernérov Európskej centrálnej banky a výkonu práv prislúchajúcich mu z toho titulu, ktoré mu boli uložené na základe rozhodnutia Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs z 19. februára 2018 o uplatnení predbežných opatrení, vydaného v mene Lotyšskej republiky.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.    Žalobca napáda údajne protiprávne rozhodnutie lotyšského štátneho orgánu povereného vyšetrovaním – úrad boja proti korupcii začlenený do systému výkonnej moci – z 19. februára 2018, ktorým bol žalobca odvolaný z funkcie Guvernéra Lotyšskej národnej banky na neurčito. Rozhodnutie o odvolaní z funkcií bolo prijaté v mene Lotyšskej republiky. Odvolaním z funkcie Guvernéra Lotyšskej banky žalobca automaticky stratil aj funkciu člena Rady guvernérov Európskej centrálnej banky.

2.    Odvolaním žalobcu z funkcie sa žalovaná dopustila porušenia práva prinajmenšom z nasledujúcich dôvodov.

3.    Po prvé, odvolaním žalobcu z jeho funkcií Guvernéra Lotyšskej národnej banky a člena Rady guvernérov Európskej centrálnej banky bol porušený článok 14.2 protokolu 4 k Zmluve o fungovaní Európskej únie o Štatúte európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, keďže v čase jeho odvolania nebola splnená žiadna z podmienok odvolania Guvernéra uvedených v tomto článku (t. j. že prestal spĺňať podmienky požadované pre výkon svojej funkcie, alebo sa dopustil závažného pochybenia).

4.    Po druhé, odvolaním žalobcu z funkcie Guvernéra Lotyšskej národnej banky bol porušený navyše článok 22 likums „Par Latvijas Banku“ (zákon o Lotyšskej národnej banke), t. j. právny akt, ktorým bola prebratá Zmluva o fungovaní Európskej únie. V čase vydania sporného rozhodnutia nebola splnená žiadna z podmienok odvolania Guvernéra Lotyšskej národnej banky uvedených v tomto článku (po prvé odstúpenie dotknutej osoby, po druhé dopustenie sa závažného pochybenia, ktoré je upravené aj v článok 14.2 Štatútu európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky) – v tomto prípade by Parlament mohol rozhodnúť o odvolaní Guvernéra Lotyšskej národnej banky po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku – alebo po tretie ostatné podmienky uvedené v tomto článku 14.2). Okrem toho podľa uvedeného zákona iba Parlament Lotyšskej republiky má právomoc odvolať Guvernéra Lotyšskej národnej banky; žalobcu však neodvolal Parlament, ale orgán Lotyšskej republiky poverený vyšetrovaním, ktorý je začlenený do systému výkonnej moci.

5.    Po tretie, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pri odvolaním žalobcu z funkcie Guvernéra Lotyšskej národnej banky nesprávne vyložil právo Európskej únie, keď vyhlásil, že žalobca nekoná v Rade guvernérov Európskej centrálnej banky nezávisle a v záujme Európskej centrálnej banky, ale vykonáva právomoci Guvernéra Lotyšskej národnej banky a koná v záujme tejto banky. Článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie však stanovuje, že Európska centrálna je orgánom Európskej únie.

Pri plnení úloh smú členovia orgánov Európskej únie vykonávať iba právomoci stanovené v právnych predpisov Únie a konať iba v záujme týchto orgánov. Vo vnútroštátnych predpisoch nie je možné stanoviť činnosti, ktoré by mali vykonávať členovia orgánov Európskej únie. Preto nie je možné pri plnení úloh člena orgánu Európskej únie vykonávať právomoci, ktoré boli priznané vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 130 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý zaručuje nezávislosť Európskej centrálnej banky, vylučuje, aby Guvernér Lotyšskej národnej banky pri plnení svojich úloh ako člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky konal ako zástupca Lotyšska a (doslova) v záujme tejto banky alebo Lotyšskej republiky.

____________