Language of document :

Talan väckt den 16 mars 2018 – Ilmārs Rimšēvičs mot Republiken Lettland

(Mål C-202/18)

Rättegångsspråk: lettiska

Parter

Sökande: Ilmārs Rimšēvičs (ombud: S. Vārpiņš, advokāts, I. Pazare, advokāte, M. Kvēps, advokāts)

Svarande: Republiken Lettland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

förklara att sökanden genom beslut fattat av Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Byrån för förebyggande och bekämpning av korruption) på Republiken Lettlands vägnar den 19 februari 2018, om vidtagande av säkerhetsåtgärder, rättsstridigt avsattes från posten som chef för Latvijas Banka (Lettlands centralbank),

förklara rättsstridig den säkerhetsåtgärd i form av förbud att utöva viss yrkesverksamhet – varigenom sökanden förbjöds att utöva tjänsten som chef för Lettlands centralbank och de befogenheter denna post medför – som han ålades genom beslutet fattat av Byrån för förebyggande och bekämpning av korruption på Republiken Lettlands vägnar den 19 februari 2018, om vidtagande av säkerhetsåtgärder, och

förklara rättsstridiga de restriktioner av sökandens roll som ledamot av Europeiska centralbankens råd och de befogenheter denna post medför, vilka ålades sökanden som följd av beslutet fattat av Byrån för förebyggande och bekämpning av korruption på Republiken Lettlands vägnar den 19 februari 2018, om vidtagande av säkerhetsåtgärder.

Grunder och huvudargument

1.    Sökanden angriper det rättsstridiga beslut som fattades den 19 februari 2018 av den statliga lettiska utredningsmyndigheten – Byrån för förebyggande och bekämpning av korruption, vilken ingår i den verkställande statsmakten – genom vilket han avsattes från posten som chef för Lettlands centralbank på obestämd tid. Beslutet fattades på den lettiska statens vägnar. Genom att avsättas från posten som chef för Lettlands centralbank förlorade sökanden likaså per automatik sin plats som ledamot av Europeiska centralbankens råd.

2.    Genom avsättandet av sökanden har åtminstone nedanstående rättsstridigheter begåtts.

3.    För det första strider avsättandet av sökanden från posten som chef för Lettlands centralbank och som ledamot av Europeiska centralbankens råd mot artikel 14.2 i protokoll nr 4 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om stadgan för europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, eftersom inget av villkoren i den bestämmelsen för att avsätta en nationell centralbankschef (att han inte längre uppfyller de krav som ställs för att han ska kunna utföra sina uppgifter eller att han gjort sig skyldig till allvarlig försummelse) var uppfyllt när han avsattes.

4.    För det andra strider avsättandet av sökanden från posten som chef för Lettlands centralbank också mot artikel 22 i likums ”Par Latvijas Banku» (lagen om Lettlands centralbank), som är den rättsakt genom vilken bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt genomförs i nationell rätt. Vid den tidpunkt då det ovannämnda beslutet fattades, var inget av villkoren i den artikeln för att avsätta chefen för Lettlands centralbank (antingen, 1) att denne själv lämnar posten, 2) att villkoret i artikel 14.2 i stadgan för europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken om en allvarlig försummelse är uppfyllt, i vilket fall parlamentet kan besluta att avsätta den lettiska centralbankschefen efter att en fällande dom har vunnit laga kraft, eller 3) att övriga villkor i nämnda artikel 14.2 är uppfyllda. Enligt nämnda lag är dessutom enbart Republiken Lettlands parlament ensamt behörigt att avsätta centralbankschefen. Det var dock inte parlamentet som beslutade att avsätta sökanden, utan den lettiska utredningsmyndigheten, som ingår i den verkställande statsmakten.

5.    För det tredje tolkade Byrån för förebyggande och bekämpning av korruption unionsrätten felaktigt när det avsatte sökanden från posten som centralbankschef, då det påstod att sökanden i Europeiska centralbankens råd inte agerade självständigt och i Europeiska centralbankens intresse, utan att han där utövade sina befogenheter i egenskap av chef för Lettlands centralbank och agerade i den bankens intresse. Artikel 13 i [fördraget om Europeiska unionen] stadgar dock att Europeiska centralbanken är en av Europeiska unionens institutioner.

Anställda vid Europeiska unionens institutioner har, när de utför sina uppgifter, de befogenheter som stadgas i unionslagstiftningen och får endast agera i unionsinstitutionernas intresse. Det ankommer inte på den nationella lagstiftaren att bestämma vilka verksamheter som unionsinstitutionernas anställda ska utöva och därmed inte att hindra en sådan anställd från att utföra sina uppgifter. Inte heller kan dessa anställda utöva befogenheter som de tilldelats genom nationella rättsakter.

Artikel 130 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som garanterar Europeiska centralbankens självständighet, utesluter att chefen för Lettlands centralbank, i sin roll som ledamot av Europeiska centralbankens råd, agerar som företrädare för Lettlands centralbank och (enbart) i den sistnämnda bankens eller Republiken Lettlands intresse.

____________