Language of document :

Жалба, подадена на 23 февруари 2018 г. от Crédit mutuel Arkéa срещу решението, постановено от Общия съд (втори разширен състав) на 13 декември 2017 г. по дело T-712/15, Crédit mutuel Arkéa/Европейска централна банка

(Дело C-152/18 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Crédit mutuel Arkéa (представител: H. Savoie, avocat)

Друга страна в производството: Европейска централна банка

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 13 декември 2017 г. (T-712/15), с което Общият съд отхвърля искането на Crédit mutuel Arkéa за отмяна на решението на Европейската централна банка от 5 октомври 2015 г. (ECB/SSM/2015 — 9695000CG7B84NLR5984/28) относно определяне на пруденциалните изисквания за Groupe Crédit mutuel

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага две основания за жалбата си:

Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като приел, че член 2, параграф 21, буква в) от Рамковия регламент за ЕНМ допуска консолидиран пруденциален надзор от ЕЦБ над институции, свързани с централен орган, дори и последният да няма качеството на кредитна институция,

Общият съд допуснал грешка при правната квалификация на фактите, като приел, че Crédit mutuel е поднадзорна група, тъй като отговаря на условията по член 10, параграф 1 от Регламент № 575/20131 .

____________

1     Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 2013 г., стр. 1).