Language of document :

Crédit mutuel Arkéa 23. veebruaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda laiendatud koosseisus) 13. detsembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-712/15: Crédit mutuel Arkéa versus Euroopa Keskpank

(kohtuasi C-152/18 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Crédit mutuel Arkéa (esindaja: advokaat H. Savoie)

Teised menetlusosalised: Euroopa Keskpank, Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Tühistada 13. detsembri 2017. aasta kohtuotsus (T-712/15), millega Üldkohus jättis rahuldamata Crédit mutuel Arkéa hagi nõudega tühistada Euroopa Keskpanga 5. oktoobri 2015. aasta otsus (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/28), millega nähakse ette grupi Crédit mutuel suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitab apellant kaks väidet, mis tuginevad:

õigusnormi rikkumisele, kuna Üldkohus leidis, et järelevalvemehhanismi raammääruse artikli 2 punkti 21 alapunkt c lubab Euroopa Keskpangal korraldada konsolideeritud järelevalvet keskasutusega seotud asutuste üle isegi juhul, kui nimetatud keskasutus ei ole krediidiasutus;

õigusnormi rikkumisele faktiliste asjaolude õiguslikul kvalifitseerimisel, kuna Üldkohus leidis, et Crédit mutuel kujutab endast järelevalve alla kuuluvat gruppi, kuna ta vastab määruse nr 575/20131 artikli 10 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, lk 1).