Language of document :

Valitus, jonka Crédit mutuel Arkéa on tehnyt 23.2.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu toinen jaosto) asiassa T-712/15, Crédit mutuel Arkéa v. EKP, 13.12.2017 antamasta tuomiosta

(asia C-152/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Crédit mutuel Arkéa (edustaja: H. Santos, avocat)

Muut osapuolet: Euroopan keskuspankki, Euroopan komissio

Vaatimukset

13.12.2017 annettu tuomio (T-712/15), jolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi Crédit mutuel Arkéan kumoamisvaatimuksen, joka koskee Euroopan keskuspankin 5.10.2015 tekemää päätöstä (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/40), jossa vahvistetaan Crédit Mutuel -ryhmittymään sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset, on kumottava

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksen tueksi valittaja vetoaa kahteen valitusperusteeseen, joiden mukaan:

unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi, että Euroopan keskuspankki voi YVM-kehysasetuksen 2 artiklan 21 kohdan c alakohdan nojalla järjestää keskusjärjestöön kuuluvien laitosten vakavaraisuuden konsolidoidun valvonnan, vaikka tämä keskusjärjestö ei ole luottolaitos.

unionin yleinen tuomioistuin teki virheen tosiseikkojen oikeudellisessa luonnehdinnassa, kun se katsoi, että Crédit mutuel muodostaa vakavaraisuuden valvonnan kannalta ryhmän, koska se täyttää asetuksen N:o 575/20131 10 artiklan 1 kohdassa asetetut edellytykset.

____________

1 Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013 (EUVL L 176, s. 1).