Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 23. februārī Crédit mutuel Arkéa iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta paplašinātā sastāvā) 2017. gada 13. decembra spriedumu lietā T-712/15 Crédit mutuel Arkéa/Eiropas Centrālā banka

(Lieta C-152/18 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Crédit mutuel Arkéa (pārstāvis: H. Savoie, advokāts)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Centrālā banka, Eiropas Komisija

Prasījumi

Atcelt 2017. gada 13. decembra spriedumu (T-712/15), ar ko Vispārējā tiesa noraidīja Crédit mutuel Arkéa prasību atcelt Eiropas Centrālās bankas 2015. gada 5. oktobra lēmumu (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/28), kurā ir noteiktas Groupe Crédit mutuel piemērojamās prudenciālās prasības

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza divus pamatus, ar kuriem tiek apgalvots, ka:

ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, jo Vispārējā tiesa ir uzskatījusi, ka VUM pamatregulas 2. panta 21. punkta c) apakšpunkts ļauj ECB organizēt centrālajai iestādei radniecīgu iestāžu konsolidēto prudenciālo uzraudzību, lai gan šai centrālajai iestādei nav kredītiestādes statusa;

ir pieļauta kļūda faktisko apstākļu juridiskajā kvalifikācijā, jo Vispārējā tiesa ir uzskatījusi, ka Crédit mutuel ir uzraudzītā grupa, ciktāl tā atbilst Regulas Nr. 575/2013 1 10. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 1. lpp.).