Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2017 r. w sprawie T-52/16, Crédit mutuel Arkéa / Europejski Bank Centralny, wniesione w dniu 23 lutego 2018 r. przez Crédit mutuel Arkéa

(Sprawa C-152/18 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Crédit mutuel Arkéa (przedstawiciel: adwokat H. Savoie)

Druga strona postępowania: Europejski Bank Centralny, Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Uchylenie wyroku z dnia 13 grudnia 2017 r. (T-712/15), w którym Sąd oddalił wniosek Crédit mutuel Arkéa o stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 października 2015 r. (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/28) ustalającą wymogi ostrożnościowe mające zastosowanie do Groupe Crédit mutuel

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnosząca je podnosi dwa zarzuty dotyczące:

naruszenia prawa, ponieważ Sąd uznał, że art. 2 ust. 21 lit. c) rozporządzenia ramowego o jednolitym mechanizmie nadzorczym zezwala na to, by EBC ustanowił skonsolidowany nadzór nad instytucjami powiązanymi z organem centralnym, nawet jeśli nie ma on statusu instytucji kredytowej;

błędnej kwalifikacji prawnej stanu faktycznego, ponieważ Sąd uznał, że Crédit mutuel stanowi grupę nadzorowaną, w zakresie w jakim spełnia warunki określone w art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 575/20131 .

____________

1     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176, s. 1).