Language of document :

Pritožba, ki jo je Crédit mutuel Arkéa vložila 23. februarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi razširjeni senat) z dne 13. decembra 2017 v zadevi T-712/15, Crédit mutuel Arkéa/Evropska centralna banka

(Zadeva C-152/18 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: Crédit mutuel Arkéa (zastopnik: H. Savoie, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Evropska centralna banka, Evropska komisija

Predlog

Razveljavi naj se sodba z dne 13. decembra 2017 (T-712/15), s katero je Splošno sodišče zavrnilo predlog Crédit mutuel Arkéa za razglasitev ničnosti Sklepa Evropske centralne banke z dne 5. oktobra 2015 (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/28) o določitvi bonitetnih zahtev, ki se uporabijo za skupino Crédit mutuel.

Pritožbena razloga in bistvene trditve

Pritožnica v podporo pritožbi navaja dva pritožbena razloga, s katerima zatrjuje:

nepravilno uporabo prava, in sicer ker je Splošno sodišče presodilo, da člen 2(21)(c) Okvirne uredbe o EMN omogoča ECB, da organizira konsolidirani bonitetni nadzor institucij, povezanih s centralnim organom, medtem ko le-ta sam ni kreditna institucija;

napako v pravni presoji dejstev, in sicer ker je Splošno sodišče presodilo, da je Crédit mutuel nadzorovana skupina, ker izpolnjuje pogoje iz člena 10(1)(c) Uredbe št. 575/20131 .

____________

1 Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL 2013, L 176, str. 1).