Language of document :

Överklagande ingett den 23 februari 2018 av Crédit mutuel Arkéa av den dom som tribunalen (andra avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 13 december 2017 i mål T-712/15, Crédit mutuel Arkéa mot Europeiska centralbanken

(Mål C-152/18 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Crédit mutuel Arkéa (ombud: H. Savoie, avocat)

Övriga parter i målet: Europeiska centralbanken, Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som meddelades av tribunalen den 13 december 2017, (T-712/15). Genom denna dom ogillade tribunalen Crédit mutuel Arkéas talan om ogiltigförklaring av Europeiska centralbankens beslut (ECB/SSM/2015 – 9695000CG 7B84NLR5984/28) av den 5 oktober 2015 om fastställande av tillsynskrav avseende Crédit mutuel-koncernen.

Grunder och huvudargument

Klaganden åberopar två grunder till stöd för sitt överklagande,

felaktig rättstillämpning såtillvida att tribunalen fann att ECB med stöd av artikel 2.21 c i ramförordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) kunde genomföra gruppbaserad tillsyn över ett institut som är anslutet till en central organisation även när det inte är fråga om ett kreditinstitut,

felaktig kvalificering av de faktiska och rättsliga omständigheterna, såtillvida att tribunalen fann att Crédit mutuel utgjorde en grupp som omfattades av tillsyn, eftersom den uppfyllde villkoren i artikel 10.1 i förordning nr 575/20131 .

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, s. 1)