Language of document :

Преюдициално запитване от Cour d’appel de Bruxelles (Белгия), постъпило на 23 февруари 2018 г. — Skype Communications Sàrl/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Дело C-142/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d’appel de Bruxelles

Страни в главното производство

Жалбоподател: Skype Communications Sàrl

Ответник: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Преюдициални въпроси

Трябва ли определението за електронна съобщителна услуга, установено в член 2, буква в) от Директива 2002/21/ЕО от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги1 , изменена, да се разбира в смисъл, че услуга за интернет телефония, предоставена чрез софтуер, който се терминира в обществена комутируема аналогова телефонна мрежа, към фиксиран или мобилен номер от национален номерационен план (съответстващ на препоръка E.164) трябва да се квалифицира като електронна съобщителна услуга, независимо че услугата за достъп до интернет, посредством която потребителят получава достъп до посочената услуга за интернет телефония, сама по себе си вече е електронна съобщителна услуга, но при положение че доставчикът на софтуера предоставя тази услуга срещу възнаграждение и сключва договори с доставчици на далекосъобщителни услуги, които са надлежно упълномощени да пренасят и да терминират повиквания към обществена комутируема аналогова телефонна мрежа и които позволяват терминирането на повикванията към фиксирани или мобилни номера от национален номерационен план?

При утвърдителен отговор на първия въпрос — същият ли би бил този отговор, ако се вземе предвид фактът, че функцията на софтуера, която позволява гласовото повикване, е само една от неговите функции и той може да се използва и без нея?

При утвърдителен отговор на първите два въпроса — същият ли би бил отговорът на първия въпрос, ако се вземе предвид фактът, че доставчикът на услугата предвижда в общите си условия, че не носи отговорност спрямо крайния клиент за преноса на сигналите?

При утвърдителен отговор на първите три въпроса — същият ли би бил отговорът на първия въпрос, ако се вземе предвид фактът, че предоставената услуга отговаря също и на определението за „услуга на информационното общество?

____________

1     Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, стр. 33; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 195).