Language of document :

Valitus, jonka HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH on tehnyt 15.2.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-692/15, HTTS v. neuvosto, 13.12.2017 antamasta tuomiosta

(asia C-123/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (edustaja: M. Schlingmann, Rechtsanwalt)

Muut osapuolet: Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-692/15, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH v. Euroopan unionin neuvosto, jota Euroopan komissio tukee, 13.12.2017 antama tuomio on kumottava kokonaisuudessaan

ja neuvosto on velvoitettava

maksamaan valittajalle 2 516 221,50 euroa korvauksena aineellisesta ja aineettomasta vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että valittajan nimi otettu asetuksen (EY) N:o 423/20071 liitteessä V ja asetuksen (EU) N:o 961/20102 liitteessä VIII olevaan henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon

maksamaan valittajalle viivästyskorkoa, jonka suuruus on laskettava Euroopan keskuspankin pääasiallisille jälleenrahoitustoimenpiteille vahvistaman korkotason mukaan korotettuna kahdella prosentilla, 17.10.2015 alkaen siihen saakka, kunnes toisessa kohdassa mainittu summa on maksettu kokonaisuudessaan

korvaamaan asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset ja etenkin valittajalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja nojautuu valituksessaan siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut virheellisesti unionin oikeutta.

Se vetoaa erikseen seuraaviin unionin oikeuden rikkomisiin:

• Kun unionin yleinen tuomioistuin on ottanut neuvoston hyväksi huomioon sellaiset seikat ja tiedot, jotka neuvosto oli esittänyt vasta lainvastaisten toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen ja osittain vasta muutoksenhakumenettelyssä, se on valinnut oikeudellisesti virheellisellä tavalla väärän ajankohdan asian arvioinnille.

• Unionin yleinen tuomioistuin on tullut oikeudellisesti virheellisellä tavalla siihen lopputulokseen, että oli olemassa indisioita, joiden perusteella oli ainakin todennäköistä, että valittaja on ”toisen yhteisön [tässä IRISL] omistuksessa tai määräysvallassa”. Unionin yleinen tuomioistuin on erityisesti nojautunut virheelliseen arviointiperusteeseen, ottanut virheellisesti huomioon neuvoston tiedot, joita tällä ei ollut ylipäänsä käytettävinään asian arvioinnin ajankohtana, jättänyt toteamatta (väitetyn) määräävän aseman vahvuuden tai määräysvallan laajuuden ja arvioinut indisioita virheellisesti.

• Unionin yleinen tuomioistuin on olettanut oikeudellisesti virheellisellä tavalla, että asetus N:o 668/20103 oli laillinen kantajaa koskevilta osin.

• Unionin yleinen tuomioistuin on olettanut oikeudellisesti virheellisellä tavalla, että valittajan osalta toteutettujen toimenpiteiden puutteelliset perustelut eivät lähtökohtaisesti voineet johtaa unionin vastuuseen, ja se on oikeudellisesti virheellisellä tavalla jättänyt arvioimatta, oliko asiassa loukattu oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan.

____________

1     Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 19.4.2007 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 423/2007 (EYVL L 103, s. 1).

2     Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 423/2007 kumoamisesta 25.10.2010 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 961/2010 (EUVL 2010, L 281, s. 1).

3     Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2007 7 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta 26.7.2010 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2010 (EUVL 2010, L 195, s. 25).