Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 6. märtsi 2018. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Slowakische Republik versus Achmea BV

(kohtuasi C-284/16)1

(Eelotsusetaotlus – Madalmaade Kuningriigi ning Tšehhi ja Slovaki Liitvabariigi vahel 1991. aastal sõlmitud kahepoolne investeerimisleping, mis Madalmaade Kuningriigi ja Slovaki Vabariigi vahel endiselt kehtib – Säte, mis võimaldab ühe lepingupoole investoril pöörduda vahekohtusse vaidluse korral teise lepingupoolega – Kooskõla ELTL artiklitega 18, 267 ja 344 – Mõiste „kohus“ – Liidu õiguse autonoomia)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Slowakische Republik

Kostja: Achmea BV

Resolutsioon

ELTL artikleid 267 ja 344 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus niisugune liikmesriikide vahel sõlmitud rahvusvahelises lepingus sisalduv säte nagu Madalmaade Kuningriigi ning Tšehhi ja Slovaki Liitvabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu artikkel 8, mille kohaselt ühe liikmesriigi investor võib vaidluse korral, mis puudutab teises liikmesriigis tehtud investeeringuid, algatada viimati mainitud liikmesriigi vastu menetluse vahekohtus, mille pädevusega see liikmesriik on kohustunud nõustuma.

____________

1 ELT C 296, 16.8.2016.