Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 mars 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof - Tyskland) – Slowakische Republik mot Achmea BV

(Mål C-284/16)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Bilateralt investeringsavtal som ingicks år 1991 mellan Konungariket Nederländerna och Tjeckiska och Slovakiska federativa republiken och som fortfarande är tillämpligt mellan Konungariket Nederländerna och Republiken Slovakien – Bestämmelse som gör det möjligt för en investerare från en avtalsslutande part att inleda ett förfarande vid en skiljedomstol, i händelse av en tvist med den andra avtalsslutande parten – Förenlighet med artiklarna 18, 267 och 344 FEUF – Begreppet domstol – Unionsrättens autonomi)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande och klagande: Slowakische Republik

Svarande och motpart: Achmea BV

Domslut

Artiklarna 267 och 344 FEUF ska tolkas så, att de utgör hinder för en sådan bestämmelse i ett internationellt avtal mellan medlemsstaterna som artikel 8 i avtalet om främjande och ömsesidigt skydd för investeringar mellan Konungariket Nederländerna och Tjeckiska och Slovakiska federativa republiken, enligt vilken en investerare i den ena medlemsstaten, om det uppstår en tvist om investeringar i den andra medlemsstaten, får inleda ett förfarande mot sistnämnda medlemsstat vid en skiljedomstol, vars behörighet den medlemsstaten är skyldig att godta.

____________

1 EUT C 296, 16.8.2016.