Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. veljače 2018. uputio Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) - Agostinho da Silva Martins protiv Dekra Claims Services Portugal SA

(predmet C-149/18)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal da Relação de Lisboa

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Agostinho da Silva Martins

Druga stranka u postupku: Dekra Claims Services Portugal SA

Prethodna pitanja

(a)    Treba li sustav koji je na snazi u Portugalu primijeniti kao prevladavajuću obvezujuću odredbu u smislu članka 16. Uredbe Rim II1 ?

(b)    Predstavlja li navedena odredba odredbu prava Unije kojom se uređuje sukob zakona u smislu članka 27. Uredbe Rim II?

(c)    S obzirom na članak 28. Direktive 2009/103/EZ2 , treba li smatrati da se zastara propisana člankom 498. stavkom 3. portugalskog Građanskog zakonika primjenjuje u slučaju kada je portugalski državljanin žrtva prometne nezgode u Španjolskoj?

____________

1 Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze („Rim II”) (SL 2007., L 199, str. 40.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 73.)

2 Direktiva 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti (SL 2009., L 263, str. 11.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 7., str. 114.)