Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Maďarsko) – „SEGRO“ Kft. v. Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Günther Horváth v. Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16)

(Spojené věci C-52/16 a C-113/16)1

„Řízení o předběžné otázce – Článek 63 SFEU – Volný pohyb kapitálu – Požívací práva k zemědělské půdě – Vnitrostátní právní úprava, která do budoucna vyhrazuje možnost nabýt takových práv pouze osobám s blízkým příbuzenským vztahem k vlastníkovi půdy a ruší práva dříve nabytá právnickými osobami nebo fyzickými osobami, které nemohou prokázat blízký příbuzenský vztah k uvedenému vlastníkovi, aniž stanoví odškodnění“

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci původního řízení

Žalobci: „SEGRO“ Kft. (C-52/16), Günther Horváth (C-113/16)

Žalovaní: Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16)

Výrok

Článek 63 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená v původních řízeních, podle níž požívací práva zřízená dříve k zemědělské půdě, jejichž držitelé nejsou blízkými příbuznými vlastníka této půdy, ze zákona zanikají, a v důsledku toho jsou vymazána z katastru nemovitostí.

____________

1 Úř. věst. C 136, 18.4.2016.

Úř. věst. C 211, 13.6.2016.