Language of document :

Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. marts 2018 – »SEGRO« Kft. mod Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16) og Günther Horváth mod Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungarn)

(Forenede sager C-52/16 og C-113/16) 1

(Præjudiciel forelæggelse – artikel 63 TEUF – frie kapitalbevægelser – brugsrettigheder over landbrugsarealer – national lovgivning, der for fremtiden alene forbeholder nærtstående familiemedlemmer til ejeren af arealerne muligheden for at erhverve sådanne rettigheder, og som uden kompensation herfor lader rettigheder, der tidligere er erhvervet af juridiske personer eller fysiske personer, der ikke kan godtgøre et nært slægtskabsforhold med denne ejer, bortfalde)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: »SEGRO« Kft. (C-52/16) og Günther Horváth (C-113/16)

Sagsøgte: Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16) og Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16)

Konklusion

Artikel 63 TEUF skal fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagerne omhandlede, hvorefter tidligere stiftede brugsrettigheder over landbrugsjord, hvis indehavere ikke har et nært slægtskabsforhold til ejeren af disse arealer, bortfalder uden videre og slettes som følge heraf af ejendomsregistret.

____________

1     EUT C 136 af 18.4.2016

    EUT C 211 af 13.6.2016