Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) – Írsko) – North East Pylon Pressure Campaign Limited, Maura Sheehy/An Bord Pleanála, Minister for Communications, Climate and Environment, Irlande, Attorney General

(vec C-470/16)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Posudzovanie vplyvov určitých projektov na životné prostredie – Smernica 2011/92/EÚ – Právo členov dotknutej verejnosti podať opravný prostriedok – Predčasne podaný opravný prostriedok – Pojmy nedostupne drahé konanie a rozhodnutia, skutky alebo nečinnosť v ustanoveniach smernice týkajúcich sa účasti verejnosti – Uplatniteľnosť Aarhuského dohovoru)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court (Írsko)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: North East Pylon Pressure Campaign Limited, Maura Sheehy

Žalovaní: An Bord Pleanála, Minister for Communications, Climate and Environment Energy and Natural Resources, Írsko, Attorney General

za účasti: EirGrid plc

Výrok rozsudku

Článok 11 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie sa má vykladať v tom zmysle, že požiadavka, aby určité súdne konania neboli nedostupne drahé, sa uplatňuje na také konanie pred súdom členského štátu, o aké ide vo veci samej, v rámci ktorého sa určuje, či možno v priebehu konania o schvaľovaní územného rozvoja povoliť opravný prostriedok, a to o to viac, keď členský štát nestanovil, v akom štádiu možno podať opravný prostriedok.

Ak žalobca uplatňuje dôvody založené na porušení pravidiel o účasti verejnosti na rozhodovacom procese v oblasti životného prostredia súčasne s dôvodmi založenými na porušení iných pravidiel, vzťahuje sa požiadavka stanovená v článku 11 ods. 4 smernice 2011/92, aby určité súdne konania neboli nedostupne drahé, iba na trovy konania týkajúce sa tej časti opravného prostriedku, ktorá je založená na porušení pravidiel o účasti verejnosti.

Článok 9 ods. 3 a 4 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia podpísaného v Aarhuse 25. júna 1998 a schváleného v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 sa má vykladať v tom zmysle, že na účely zabezpečenia účinnej súdnej ochrany v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie v záležitostiach životného prostredia, sa požiadavka, aby určité súdne konania neboli nedostupne drahé, uplatňuje na tú časť opravného prostriedku, ktorá by nebola zahrnutá v tej istej požiadavke vyplývajúcej podľa smernice 2011/92 z odpovede uvedenej v bode 2 tohto výroku, pokiaľ žalobca týmto opravným prostriedkom chcel zabezpečiť dodržiavanie vnútroštátneho práva životného prostredia. Hoci tieto ustanovenia nemajú priamy účinok, prislúcha vnútroštátnemu súdu vykladať vnútroštátne procesné právo v najvyššej možnej miere v súlade s nimi.

Členský štát sa nemôže odchýliť od požiadavky uloženej článkom 9 ods. 4 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a článkom 11 ods. 4 smernice 2011/92, aby určité súdne konania neboli nedostupne drahé, pokiaľ je opravný prostriedok posudzovaný ako neopodstatnený alebo šikanózny, alebo v prípade chýbajúcej súvislosti medzi údajným porušením vnútroštátneho práva životného prostredia a škodou na životnom prostredí.

____________

1 Ú. v. EÚ C 428, 21.11.2016.