Language of document :

Преюдициално запитване от Justice de paix de Schaerbeek (Белгия), постъпило на 13 март 2018 г. — Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)/Gherasim Sorin Rusu

(Дело C-190/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Justice de paix de Schaerbeek

Страни в главното производство

Жалбоподател: Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)

Ответник: Gherasim Sorin Rusu

Преюдициален въпрос

Приложими ли са Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори1 и Регламент № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт2 към отношенията между SNCB и пътниците, които са хванати без валиден документ за превоз?

____________

1     Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273 и поправка в ОВ L 293, 2014 г., стр. 59).

2     Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, стр. 14 и поправка в ОВ L 102, 2015 г., стр. 97).