Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Irsko) dne 2. března 2018 – Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon v. Minister for Justice and Equality

(Věc C-169/18)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal (Ireland)

Účastníci původního řízení

Žalobci a odpůrci: Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon

Žalovaný a navrhovatel: Minister for Justice and Equality

Předběžné otázky

Porušuje členský stát, s výhradou případných ospravedlnění uvedených v otázkách 2, 3 a 4, požadavek podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2004/38/ES1 (dále jen „směrnice 2004“) stanovující povinnost udělit manželovi a rodinným příslušníkům občana Unie, který vykonává v dotčeném členském státě právo volného pohybu nebo který má v úmyslu toto právo vykonávat, v nejkratší možné lhůtě vízum, pokud délka vyřizování této žádosti překračuje dvanáct či více měsíců?

Aniž je dotčena otázka 1, lze na základě článku 35 směrnice 2004 nebo na jiném základě ospravedlnit průtahy ve vyřizování žádosti o vízum nebo při jiném rozhodování o nich podle čl. 5 odst. 2, které vzniknou mimo jiné kvůli tomu, že je třeba zajistit, mimo jiné prostřednictvím náležitých kontrol, že žádost není podvodná nebo zneužívající, včetně toho, zda manželství nelze považovat za účelové, čímž tyto průtahy nezakládají porušení čl. 5 odst. 2?

Aniž je dotčena otázka 1, lze na základě článku 27 nebo 35 směrnice 2004 nebo na jiném základě ospravedlnit průtahy ve vyřizování žádosti o vízum nebo rozhodování o ní podle čl. 5 odst. 2, které vzniknou kvůli tomu, že je třeba provést důslednou osobní a bezpečnostní kontrolu osob, jež pocházejí z určitých třetích zemí z důvodu konkrétních bezpečnostních rizik, jež souvisí s bezpečnostní ve vztahu k osobám cestujícím z těchto třetích zemí, čímž tyto průtahy nezakládají porušení čl. 5 odst. 2?

Aniž je dotčena otázka 1, jsou odůvodnitelné průtahy ve vyřizování nebo rozhodování o žádosti o vízum podle čl. 5 odst. 2, které vzniknou kvůli náhlému a neočekávanému nárůstu těchto žádosti přicházejících z určitých třetích zemí, o nichž se má za to, že představují skutečné bezpečnostní riziko, čímž tyto průtahy nezakládají porušení čl. 5 odst. 2?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. 2004, L 158, s. 77; Zvl. vyd. 05/05, s. 46).