Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (Iirimaa) 2. märtsil 2018 – Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon versus Minister for Justice and Equality

(kohtuasi C-169/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal (Iirimaa)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad ja vastustajad: Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon

Vastustaja ja kaebuse esitaja: Minister for Justice and Equality

Eelotsuse küsimused

1.    Võttes arvesse teises, kolmandas ja neljandas küsimuses kirjeldatud võimalikke põhjendusi, siis kas liikmesriik rikub direktiivi 2004/38/EÜ1 („2004. aasta direktiiv“) artikli 5 lõikes 2 esitatud nõuet väljastada viisa võimalikult kiiresti liidu kodaniku, kes kasutab asjaomases liikmesriigis vaba liikumise õigust või kavatseb selliseid õigusi kasutada, abikaasale ja pereliikmetele olukorras, kus sellise taotluse läbivaatamine viibib kauem kui 12 kuud?

2.    Olenemata vastusest esimesele küsimusele; kas artikli 5 lõike 2 kohase viisataotluse läbivaatamisel või selle üle otsustamisel tekkinud viivitus, mis tuleneb vajadusest viia läbi taustakontroll, et taotlus ei oleks pettuslik ega kuritarvitaks õigusi, sealhulgas, et abielu ei kujutaks endast näilikku abielu, on põhjendatud 2004. aasta direktiivi artikliga 35 või muul alusel ega riku seega artikli 5 lõiget 2?

3.    Olenemata vastusest esimesele küsimusele; kas artikli 5 lõike 2 kohase viisataotluse läbivaatamisel või selle üle otsustamisel tekkinud viivitus, mis tuleneb vajadusest teha teatavatest kolmandatest riikidest pärit isikute suhtes ulatuslik tausta- ja julgeolekukontroll nendest kolmandatest riikidest saabuvate reisijatega seotud konkreetsete julgeolekukaalutluste tõttu, on põhjendatud 2004. aasta direktiivi artikliga 27 või artikliga 35 või muul alusel ega riku seega artikli 5 lõiget 2?

4.    Olenemata vastusest esimesele küsimusele; kas artikli 5 lõike 2 kohase viisataotluse läbivaatamisel või selle üle otsustamisel tekkinud viivitus, mis tuleneb selliste taotluste arvu ootamatust ja ettenägematust suurenemisest, mis esitatakse teatavatest kolmandatest riikidest, mille kohta arvatakse, et need kujutavad endast tõsist julgeolekuohtu, on põhjendatud ega riku seega artikli 5 lõiget 2?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT 2004, L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46).