Language of document :

2018 m. kovo 2 d. Court of Appeal (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon / Minister for Justice and Equality

(Byla C-169/18)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai ir atsakovai: Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon

Atsakovas ir apeliantas: Minister for Justice and Equality

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar, atsižvelgiant į 2, 3 ir 4 klausimuose aprašytus galimus pateisinimus, valstybė narė pažeidžia Direktyvos 2004/38/EB1 (toliau – 2004 m. Direktyva) 5 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus kuo greičiau išduoti vizą judėjimo laisve aptariamoje valstybėje narėje besinaudojančio arba ketinančio pasinaudoti šia laisve Sąjungos piliečio sutuoktiniui ir šeimos nariams, jeigu toks prašymas nagrinėjamas 12 mėnesių arba ilgiau?

2.    Nedarant poveikio 1 klausimui, ar vėlavimas išnagrinėti prašymą išduoti vizą arba priimti kitokį sprendimą pagal 5 straipsnio 2 dalį, kurį lemia būtinybė užtikrinti, be kita ko atliekant patikimumo patikrinimus, kad prašymu nesukčiaujama arba nepiktnaudžiaujama teisėmis, įskaitant, kad santuoka nėra fiktyvi, yra pateisinamas pagal 2004 m. Direktyvos 35 straipsnį ar kitą pagrindą, taigi nėra 5 straipsnio 2 dalies pažeidimas?

3.    Nedarant poveikio 1 klausimui, ar vėlavimas išnagrinėti prašymą išduoti vizą arba priimti dėl jo sprendimą pagal 5 straipsnio 2 dalį, kurį lemia būtinybė atlikti išsamų kai kurių asmenų iš trečiųjų valstybių patikimumo ir saugumo patikrinimą dėl konkrečių aspektų, susijusių su saugumu dėl iš šių trečiųjų valstybių atvykstančių keleivių, yra pateisinamas pagal 2004 m. Direktyvos 27 arba 35 straipsnį arba kitą pagrindą, taigi nėra 5 straipsnio 2 dalies pažeidimas?

4.    Nedarant poveikio 1 klausimui, ar vėlavimas išnagrinėti prašymą išduoti vizą arba priimti dėl jo sprendimą pagal 5 straipsnio 2 dalį, kurį lemia staigus ir nenumatytas tokių iš kai kurių trečiųjų valstybių, kurios, manoma, kelia realią saugumo grėsmę, pateiktų prašymų antplūdis, yra pateisinamas, taigi nėra 5 straipsnio 2 dalies pažeidimas?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46).