Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal (Irlanda) la 2 martie 2018 – Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon/Minister for Justice and Equality

(Cauza C-169/18)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal (Ireland)

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon

Pârât: Minister for Justice and Equality

Întrebările preliminare

1)    Fără a se aduce atingere potențialelor justificări descrise în cadrul celei de a doua, al celei de a treia și al celei de a patra întrebări, un stat membru încalcă cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE1 , conform cărora acesta are obligația de a elibera o viză cât mai rapid posibil pentru soțul și membrii de familie ai unui resortisant al Uniunii care își exercită drepturile la liberă circulație în statul membru în discuție sau care intenționează să își exercite aceste drepturi, în cazul în care statul membru respectiv înregistrează întârzieri de peste 12 luni în soluționarea unor astfel de cereri?

2)    Fără a se aduce atingere primei întrebări, sunt justificate în temeiul articolului 35 din Directiva 2004/38 sau în alt mod și nu reprezintă, astfel, o încălcare a dispozițiilor articolului 5 alineatul (2) din aceeași directivă, întârzierile în procesarea sau în luarea unei decizii cu privire la o cerere de viză în sensul articolului 5 alineatul (2) din directivă, determinate de necesitatea de a garanta, în special prin intermediul verificării antecedentelor, că cererea nu are caracter fraudulos, că nu reprezintă un abuz de drept sau că respectiva căsătorie nu este una de conveniență?

3)    Fără a se aduce atingere primei întrebări, sunt justificate în temeiul articolului 27 sau al articolului 35 din Directiva 2004/38 sau în alt mod și nu reprezintă, astfel, o încălcare a dispozițiilor articolului 5 alineatul (2) din aceeași directivă, întârzierile în procesarea sau în luarea unei decizii cu privire la o cerere de viză în sensul articolului 5 alineatul (2) din directivă, determinate de necesitatea de a efectua verificări ale antecedentelor și controale de securitate ample în ceea ce privește persoanele care provin din anumite țări terțe, având în vedere problemele de securitate specifice călătorilor din aceste țări terțe?

4)    Fără a se aduce atingere primei întrebări, sunt justificate și nu reprezintă, astfel, o încălcare a dispozițiilor articolului 5 alineatul (2) din aceeași directivă, întârzierile în procesarea sau în luarea unei decizii cu privire la o cerere de viză în sensul articolului 5 alineatul (2) din directivă, determinate de o creștere bruscă și neprevăzută a numărului cererilor provenite din anumite țări terțe, care se consideră că prezintă probleme de securitate reale?

____________

1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, Ediție specială, 05/vol, 7 p. 56).