Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Írsko) 2. marca 2018 – Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon/Minister for Justice and Equality

(vec C-169/18)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia a odporcovia: Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon

Žalovaný a odvolateľ: Minister for Justice and Equality

Prejudiciálne otázky

S možnými odôvodneniami opísanými v otázkach 2, 3 a 4, porušuje členský štát požiadavku uvedenú v článku 5 ods. 2 smernice 2004/38/ES1 (ďalej len „smernica z roku 2004“) vydať vízum manželskému partnerovi a rodinným príslušníkom občana Únie, ktorí uplatňujú práva voľného pohybu v danom členskom štáte alebo ktorí majú v úmysle uplatniť tieto práva, tak rýchlo, ako to je možné, ak sú prieťahy so spracovaním takejto žiadosti dlhšie ako 12 mesiacov?

Bez toho, aby bola dotknutá prvá prejudiciálna otázka, sú prieťahy pri spracovaní alebo inom rozhodovaní o žiadosti o vízum podľa článku 5 ods. 2 vyplývajúce z nutnosti zabezpečiť, najmä prostredníctvom previerok osoby, že žiadosť nie je podvodná alebo nepredstavuje zneužitie práv, vrátane toho, že manželstvo nepredstavuje účelové manželstvo, odôvodnené či už na základe článku 35 smernice z roku 2004 alebo inak, a teda nie sú v rozpore s článkom 5 ods. 2?

Bez toho, aby bola dotknutá prvá prejudiciálna otázka, sú prieťahy pri spracovaní alebo rozhodovaní o žiadosti o vízum podľa článku 5 ods. 2, ktoré vyplývajú z potreby vykonania rozsiahlych previerok osoby a bezpečnostných previerok osôb pochádzajúcich z určitých tretích krajín, a to z dôvodu osobitných obáv súvisiacich s bezpečnosťou týkajúcich sa cestujúcich prichádzajúcich z týchto tretích krajín, či už na základe článku 27 alebo článku 35 smernice z roku 2004, odôvodnené, a teda nie sú v rozpore s článkom 5 ods. 2?

Bez toho, aby bola dotknutá prvá prejudiciálna otázka, sú prieťahy pri spracovaní alebo rozhodovaní o žiadosti o vízum podľa článku 5 ods. 2 vyplývajúce z náhleho a neočakávaného prudkého nárastu takýchto žiadostí prichádzajúcich z určitých tretích krajín, o ktorých sa predpokladá, že predstavujú skutočné bezpečnostné riziko, odôvodnené a teda nie sú v rozpore s článkom 5 ods. 2?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).