Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Irska) 2. marca 2018 – Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon/Minister for Justice and Equality

(Zadeva C-169/18)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal (Irska)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon

Tožena stranka in pritožnik: Minister for Justice and Equality

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali ob upoštevanju morebitnih utemeljitev, opisanih v vprašanjih 2, 3 in 4, država članica krši zahtevo iz člena 5(2) Direktive 2004/38/ES (v nadaljevanju: Direktiva 2004/38)1 , da je treba vizum zakoncu ali družinskim članom državljana Unije, ki uresničuje pravico do prostega gibanja v zadevni državi članici ali namerava uresničevati tovrstne pravice, izdati v čim krajšem času, kadar zamude pri obravnavanju takšne vloge presegajo 12 mesecev ali več?

2.    Ali brez poseganja v vprašanje 1 zamude pri obravnavanju vloge za izdajo vizuma ali drugem odločanju o njej v skladu s členom 5(2) izhajajo iz nujnosti zagotovitve, zlasti s preverjanjem ozadja, da vloga ni ponarejena ali da ne gre za zlorabo pravic, vključno s sklenitvijo navidezne zakonske zveze, bodisi v skladu s členom 35 Direktive 2004/38 bodisi drugače in tako ne kršijo člena 5(2)?

3.    Ali brez poseganja v vprašanje 1 zamude pri obravnavanju vloge za izdajo vizuma ali odločanju o njej v skladu s členom 5(2) izhajajo iz nujnosti izvedbe obsežnejših preverjanj ozadja in varnostnih preverjanj oseb, ki prihajajo iz nekaterih tretjih držav, zaradi nekaterih varnostnih pomislekov v zvezi s potniki, ki prihajajo iz teh tretjih držav, bodisi v skladu s členom 27 ali členom 35 Direktive 2004/38 bodisi drugače opravičljive in tako ne kršijo člena 5(2)?

4.    Ali so brez poseganja v vprašanje 1 zamude pri obravnavanju vloge za izdajo vizuma ali odločanju o njej v skladu s členom 5(2), ki izhajajo iz nenadnega in nepričakovanega povečanja števila tovrstnih vlog prosilcev, ki prihajajo iz nekaterih tretjih držav, ki naj bi predstavljale resnične varnostne pomisleke, opravičljive in tako ne kršijo člena 5(2)?

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46).