Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal de première instance de Liège (Белгия), постъпило на 5 март 2018 г. — Jean Jacob, Dominique Lennertz/État belge

(Дело C-174/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de première instance de Liège

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Jean Jacob, Dominique Lennertz

Ответник: État belge

Преюдициалeн въпрос

Допуска ли член 39 от Договора за Европейския съюз като последица от прилагането на белгийската данъчна уредба, и по-конкретно на член 155 от CIR 1992, независимо дали се прилага или не циркулярното писмо от 12 март 2008 г. № Ci.RH.331/575.420, люксембургските пенсии на жалбоподателя, освободени от данъчно облагане по силата на член 18 от Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между Белгия и Люксембург, да се отчитат при изчисляването на размера на белгийския данък, тези пенсии да служат като основа за предоставянето на предвидените в CIR 1992 данъчни предимства, въпреки че не би трябвало да се включват поради пълното им освобождаване от данъчно облагане съгласно Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане, и правото на ползване на тези данъчни предимства, като например освобождаване от данъчно облагане на част от доходите, дългосрочни спестявания, разходи, платени с ваучери за услуги, разходи с цел реализиране на икономии на енергия в жилището и защита на същото срещу кражби или пожар, дарения на жалбоподателя, да бъде отчасти изгубено, намалено или предоставено в по-малка степен, отколкото ако и двамата жалбоподатели имаха доходи с белгийски източник, които от своя страна подлежат на данъчно облагане в Белгия и не са освободени от данъчно облагане, поради което могат в пълна степен да усвоят всички данъчни предимства?

____________