Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de première instance de Liège (Belgie) dne 5. března 2018 – Jean Jacob, Dominique Lennertz v. État belge

(Věc C-174/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de première instance de Liège

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Jean Jacob, Dominique Lennertz

Odpůrce: État belge

Předběžná otázka

Brání článek 39 Smlouvy o Evropské unii tomu, aby v důsledku belgického daňového režimu vyplývajícího z článku 155 ZDP 1992, bez ohledu na to, zda se oběžník č. Ci.RH.331/575.420 ze dne 12. března 2008 použije, či nikoli, byly částky lucemburského důchodu žalobce, které jsou osvobozeny od daně podle článku 18 Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění uzavřené mezi Belgií a Lucemburskem, zahrnuty do výpočtu belgické daně a zohledněny při uplatnění daňových výhod upravených v ZDP 1992, přičemž by neměly být jeho součástí, protože byly zcela osvobozeny podle Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, a aby byl nárok na uvedené výhody, jako je nezdanitelná část základu daně, dlouhodobé spoření, výdaje zaplacené s poukázkami na služby, výdaje vynaložené za účelem snižování nákladů na energie v domácnosti, na zabezpečení domácnosti proti krádeži nebo požáru, dary žalobce na dobročinné účely, buď částečně ztracen, nebo snížen nebo poskytnut v menším rozsahu než v případě, že by oběma žalobcům plynuly příjmy ze zdrojů v Belgii, které se zdaňují v Belgii a nejsou osvobozeny od daně, a mohou se tedy v souvislosti s nimi uplatnit všechny daňové výhody?

____________