Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège (Belgicko) 5. marca 2018 – Jean Jacob, Dominique Lennertz/Belgické kráľovstvo

(vec C-174/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de première instance de Liège

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Jean Jacob, Dominique Lennertz

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Prejudiciálna otázka

Bráni článok 39 Zmluvy o Európskej únii tomu, aby belgický daňový systém stanovený v článku 155 CIR/92, bez ohľadu na prípadné uplatnenie obežníka č. Ci.RH.331/575.420 z 12. marca 2008, mal za následok, že luxemburské dôchodky žalobcu oslobodené od dane na základe článku 18 Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Belgickom a Luxemburskom sa zahrnú do výpočtu dane splatnej v Belgicku, budú slúžiť ako základ na priznanie daňových výhod, ktoré stanovuje CIR/92, pričom by nemali byť jeho súčasťou, pretože boli úplne oslobodené podľa Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia, a že nárok na uplatnenie týchto výhod, akými sú sumy oslobodené od dane, dlhodobé sporenie, výdavky zaplatené s príspevkami na služby, vynaložené na účely znižovania nákladov na energie v obydlí, na zabezpečenie obydlia proti krádeži alebo požiaru, dary žalobcu, čiastočne zanikne, sa obmedzí alebo prizná v menšom rozsahu ako v prípade, ak by príjmy oboch žalobcov pochádzali zo zdrojov v Belgicku, ktoré sa zdaňujú v Belgicku a nie sú oslobodené od dane, a teda sa pri nich môžu uplatniť všetky daňové výhody?

____________