Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance de Liège (Belgien) den 5 mars 2018 – Jean Jacob, Dominique Lennertz mot État belge

(Mål C-174/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de première instance de Liège

Parter i det nationella målet

Klagande: Jean Jacob, Dominique Lennertz

Motpart: État belge

Tolkningsfråga

Utgör artikel 39 i fördraget om Europeiska unionen hinder för att de belgiska skattebestämmelserna i artikel 155 i CIR/92 – och detta oavsett om cirkuläret av den 12 mars 2008 med nr Ci.RH.331/575.420 tillämpas eller ej – får till följd att den klagande makens luxemburgska pensioner som undantagits från skatteplikt med tillämpning av artikel 18 i avtalet mellan Belgien och Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning, inbegrips i beräkningen av den belgiska skatten och tjänar som underlag för beviljandet av skattefördelar som föreskrivs i CIR/92, trots att de inte borde inbegripas på grund av att de är fullständigt undantagna från skatteplikt enligt avtalet om undvikande av dubbelbeskattning, och att sådana fördelar som grundavdraget för skatt, långsiktigt sparande, utgifter som betalats med tjänstekuponger, utgifter i samband med energibesparing i ett hushåll, utgifter i hushåll för skydd mot stöld och brand och den klagande makens donationer, delvis går förlorade, reduceras eller beviljas i mindre utsträckning än om båda klagandena hade haft inkomster av belgiskt ursprung, vilka är skattepliktiga i Belgien och inte undantagna från skatteplikt, och med avseende på vilka skattefördelarna således skulle få fullt genomslag?

____________