Language of document :

Sag anlagt den 1. marts 2018 – Kuota International mod EUIPO – Sintema Sport (K)

(Sag T-136/18)

Stævningen er affattet på fransk

Parter

Sagsøger: Kuota International Corp. Ltd (De Britiske Jomfruøer) (ved advokat C. Herissay Ducamp)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Sintema Sport Srl (Albiate, Italien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: Sintema Sport Srl (Albiate, Italien)

Det omtvistede varemærke: EU-figurmærket K – EU-varemærkeregistrering nr. 11 380 771

Sagen for EUIPO: Ugyldighedssag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 15. december 2017 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 3111/2014-1)

Påstande

Det foreliggende søgsmål antages til realitetsbehandling.

Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som det heri fastslås, at sagsøgeren ikke havde ført bevis for ond tro og at ugyldighedsbegæringen i henhold til EU-varemærkeforordningens artikel 59, stk. 1, litra b), ikke kunne tages til følge.

EU-varemærke nr. 11 380 771 annulleres i henhold til artikel 59, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 59, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.

____________