Language of document :

1. märtsil 2018 esitatud hagi – Kuota International versus EUIPO - Sintema Sport (K)

(kohtuasi T-136/18)

Hagiavalduse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Kuota International Corp. Ltd (Briti Neitsisaared) (esindaja: advokaat C. Herissay Ducamp)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Sintema Sport Srl (Albiate, Itaalia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk K – ELi kaubamärk nr 11 380 771

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 15. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 3111/2014-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada käesolev hagi vastuvõetavaks;

tühistada vaidlustatud otsus niivõrd, kuivõrd selles leiti, et hageja ei ole pahausksust tõendanud ning kehtetuks tunnistamise taotlust ei saa Euroopa Liidu kaubamärgi määruse artikli 59 lõike 1 punkti b alusel rahuldada;

tühistada ELi kaubamärk nr 11 380 771 Euroopa Liidu kaubamärgi määruse artikli 59 lõike 1 punkti b alusel;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkti b rikkumine.

____________