Language of document :

Žaloba podaná 1. marca 2018 – Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (K)

(vec T-136/18)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Kuota International Corp. Ltd (Britské Panenské ostrovy) (v zastúpení: C. Herissay Ducamp, avocate)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Sintema Sport Srl (Albiate, Taliansko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie K – ochranná známka Európskej únie č. 11 380 771.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 15. decembra 2017 vo veci R 3111/2014-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že táto žaloba je prípustná,

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom sa v ňom prijal záver, že žalobkyňa nepredložila dôkaz o nedostatku dobrej vôle a že návrh na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 59 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Európske únie nemôže byť prijatý,

vyhlásil ochrannú známku Európskej únie č. 11 380 771 za neplatnú na základe článku 59 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Európskej únie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 59 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001.

____________