Language of document :

Överklagande ingett den 1 mars 2018 – Kuota International mot EUIPO - Sintema Sport (K)

(Mål T-136/18)

Överklagandet är avfattat på franska

Parter

Klagande: Kuota International Corp. Ltd (Brittiska Jungfruöarna) (ombud: advokaten C. Herissay Ducamp)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Sintema Sport Srl (Albiate, Italien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärket K – EU-varumärke nr 11 380 771

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 15 december 2017 i ärende R 3111/2014-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

slå fast att överklagandet kan tas upp till prövning,

ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del överklagandenämnden fann att klaganden inte hade lagt fram bevisning på ond tro och att klagandens ansökan om ogiltighetsförklaring med stöd av artikel 59.1 b i förordning nr 2017/1001 inte kunde vinna bifall,

ogiltigförklara EU-varumärke nr 11 380 771 på grundval av artikel 59.1 b i förordning nr 2017/1001, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 59.1 b i förordning nr 2017/1001.

____________