Language of document :

Преюдициално запитване от Cour d’appel de Mons (Белгия), постъпило на 19 март 2018 г. — Mydibel SA/Белгийската държава

(Дело C-201/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d’appel de Mons

Страни в главното производство

Жалбоподател: Mydibel SA

Ответник: Белгийската държава

Преюдициален въпрос

Трябва ли членове 14, 15, 168, 184, 185, 187 и 188 от Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност1 да се тълкуват и прилагат в смисъл, че следва или не следва да има ревизия/изменение на задължения за ДДС, приспаднат първоначално правилно, върху дълготраен недвижим актив, когато последният е станал предмет на сделка „sale and lease back“ („продажба и обратен лизинг“), като се има предвид, че:

сделката „sale lease back“ обхваща заедно и едновременно учредяването от данъчнозадълженото лице на право на дългосрочно ползване (т.е. вещно право с временен характер) в полза на две финансови институции и сключването на договор за лизинг между тези институции и посоченото лице,

посочената сделка „sale lease back“ представлява чисто финансова операция за увеличаване на ликвидните средства на данъчнозадълженото лице,

сделката „sale and lease back“ („продажба и обратен лизинг“) не е облагаема с ДДС,

дълготрайният недвижим актив остава във владение на данъчнозадълженото лице и е използван непрекъснато и трайно за облагаемата дейност на данъчнозадълженото лице, както преди, така и след сделката.

Съобразено ли е с принципа на неутралитет на ДДС и/или с принципа на равно третиране тълкуването и прилагането на посочените по-горе разпоредби, водещи до ревизия/изменение на първоначално приспаднатия ДДС?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7 и поправки в OB L 74, 2011 г., стр. 3, OB L 249, 2012 г., стр. 15 и ОВ L 323, 2015 г., стр. 31).