Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d’appel de Mons (Belgie) dne 19. března 2018 – Mydibel SA v. Belgický stát

(Věc C-201/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d’appel de Mons

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: Mydibel SA

Odpůrce: Belgický stát

Předběžná otázka

Je třeba články 14, 15, 168, 184, 185, 187 a 188 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 vykládat a uplatňovat tak, že má či nemá dojít k opravě DPH z nemovitého investičního majetku, která byla původně odpočtena správně, pokud byl tento nemovitý investiční majetek předmětem transakce „sale and lease back“ (zpětný leasing), za předpokladu, že:

„sale lease back“ spočívá ve zřízení věcného práva dlouhodobého nájmu (tedy dočasného věcného práva) osobou povinnou k dani ve prospěch dvou finančních institucí spolu se současným poskytnutím leasingu ze strany těchto dvou finančních institucí osobě povinné k dani;

transakce „sale lease back“ je ryze finanční transakcí za účelem navýšení likvidních prostředků osoby povinné k dani;

transakce „sale lease back“ (zpětný leasing) nebyla předmětem DPH;

nemovitý investiční majetek zůstal ve vlastnictví osoby povinné k dani a byl používán pro její zdanitelnou činnost nepřetržitě a trvale, a to jak před danou transakcí, tak po ní.

Je výklad a uplatňování výše uvedených ustanovení vedoucí k opravě původně odpočtené DPH v souladu se zásadou neutrality DPH a zásadou rovného zacházení?

____________

1 Úř. věst. L 347, s. 1.