Language of document :

23. märtsil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

(kohtuasi C-206/18)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Samnadda, J. Hottiaux, G. von Rintelen)

Kostja: Poola Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Poola Vabariik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul 1 täitmiseks või vähemalt ei ole komisjoni neist teavitanud, siis on Poola Vabariik rikkunud selle direktiivi artiklist 43 tulenevaid kohustusi;

määrata Poola Vabariigile direktiivi 2014/26/EL ülevõtmise meetmetest teatamise kohustuse rikkumise eest ELTL artikli 260 lõike 3 alusel karistusmakse suurusega 87 612 eurot päevas alates käesolevas asjas kohtuotsuse kuulutamisest;

mõista kohtukulud välja Poola Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul artikli 43 lõike 1 kohaselt olid liikmesriigid selle direktiivi järgimiseks kohustatud vajalikud õigus- ja haldusnormid jõustama hiljemalt 10. aprilliks 2016. Liikmesriigid pidid nende õigusnormide teksti viivitamata edastama komisjonile.

Poola Vabariik esitas 22. novembril 2017 komisjonile kolm juba olemasolevat õigusakti, millega võeti direktiiv 2014/26/EL üle üksnes osaliselt. Kuna Poola Vabariik ei ole oma õiguskorda sisse viinud ega rakendanud kõiki nõutavaid norme, otsustas komisjon esitada Euroopa Liidu Kohtule hagiavalduse.

Oma hagiavalduses palub komisjon mõista Poola Vabariigilt välja karistusmakse suurusega 87 612 eurot päevas alates käesolevas asjas kohtuotsuse kuulutamisest. Vastav summa määrati kindlaks, lähtudes rikkumise raskusest ja kestusest ning vajadusest tagada hoiatav mõju.

____________

1     ELT 2014, L 84, lk 72.