Language of document :

Kanne 23.3.2018 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

(asia C-206/18)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Samnadda, J. Hottiaux ja G. von Rintelen)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/26/EU1 43 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai ei ainakaan ole ilmoittanut niistä komissiolle

Puolan tasavalta on velvoitettava maksamaan SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla direktiivin 2014/26/EU täytäntöönpanotoimenpiteistä ilmoittamista koskevan velvollisuuden laiminlyönnistä uhkasakkoa 87 612 euroa päivältä nyt käsiteltävässä asiassa annettavan tuomion julistamispäivästä lukien

Puolan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/26/EU 43 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 10.4.2016. Niiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä näiden säännösten sanamuoto.

Puolan tasavalta esitti 22.11.2017 komissiolle kolme jo olemassa olevaa oikeustoimea, joilla direktiivi 2014/26/EU on pantu täytäntöön vain osittain. Koska Puolan tasavalta ei vielä ole saattanut kaikkia tarvittavia säännöksiä osaksi oikeusjärjestystään, komissio on päättänyt nostaa kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Komissio vaatii kannekirjelmässään, että Puolan tasavalta velvoitetaan maksamaan uhkasakkoa 87 612 euroa päivältä nyt käsiteltävässä asiassa annettavan tuomion julistamispäivästä lukien. Uhkasakon määrä on vahvistettu ottaen huomioon rikkomisen vakavuus ja kesto sekä sakon tarpeellinen ennalta ehkäisevä vaikutus.

____________

1 EUVL 2014, L 84, s. 72.