Language of document :

Žaloba podaná 23. marca 2018 – Európska komisia/Poľská republika

(vec C-206/18)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J. Samnadda, J. Hottiaux, G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor

určil, že Poľská republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu1 , alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovala Komisiu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 43 tejto smernice,

uložil Poľskej republike v súlade s článkom 260 ods. 3 ZFEÚ povinnosť zaplatiť penále vo výške 87 612 eur za každý deň odo dňa vyhlásenia rozsudku v tejto veci z dôvodu nesplnenia povinnosti oznámiť opatrenia prijaté na prebratie smernice 2014/26/EÚ,

zaviazal Poľskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 43 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu mali členské štáty povinnosť uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 10. apríla 2016. Komisii mali bezodkladne oznámiť znenie týchto ustanovení.

Poľská republika oznámila 22. novembra 2017 Komisii 3 už platné právne predpisy, ktoré len čiastočne preberajú smernicu 2014/26/EÚ. Z dôvodu, že Poľská republika doteraz neprijala do poľského právneho poriadku a neuviedla do účinnosti všetky potrebné právne predpisy, rozhodla sa Komisia podať žalobu na Súdny dvor Európskej únie.

V tejto žalobe Komisia navrhuje, aby bola Poľskej republike uložená povinnosť zaplatiť penále vo výške 87 612 eur za každý deň odo dňa vyhlásenia rozsudku v tejto veci. Táto sadzba je určená pri zohľadnení závažnosti porušenia, trvania porušenia a potreby zabezpečenia odrádzajúceho účinku.

____________

1 Ú. v. EÚ L 84, 2014, s. 72.