Language of document :

Talan väckt den 23 mars 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-206/18)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Samnadda, J. Hottiaux, G. von Rintelen)

Svarande: Republiken Polen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 43 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden1 genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet eller, i vart fall, genom att inte underrätta kommissionen om sådana bestämmelser,

förplikta Republiken Polen att i enlighet med artikel 260.3 FEUF erlägga vite för underlåtenhet att anmäla de åtgärder som införlivar direktiv 2014/26/EU, med ett belopp som uppgår till 87 612 euro per dag från och med dagen för domen i förevarande mål,

förplikta Republiken Polen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I enlighet med artikel 43.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden var medlemsstaterna skyldiga att införliva de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att säkerställa att direktivet följs senast den 10 april 2016. De var skyldiga att omedelbart underrätta kommissionen om detta.

Den 22 november 2017 skickade Republiken Polen till kommissionen tre redan befintliga rättsakter, som endast delvis införlivade direktiv 2014/26/EU. Eftersom Republiken Polen ännu inte har införlivat alla nödvändiga bestämmelser med polsk rätt eller då dessa ännu inte har trätt i kraft, har kommissionen beslutat att väcka talan vid Europeiska unionens domstol.

I sin ansökan yrkar kommissionen att Republiken Polen ska åläggs att betala vite uppgående till 87 612 euro per daga från och med den dag då dom meddelas i förevarande mål. Detta belopp har fastställts med beaktande av överträdelsens allvar, överträdelsens varaktighet och behovet av avskräckande verkan.

____________

1 EUT L 84, s. 72.