Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 19 февруари 2018 г. — flightright GmbH/Eurowings GmbH

(Дело C-130/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: flightright GmbH

Ответник: Eurowings GmbH

Преюдициален въпрос

Следва ли член 5, параграф 1, буква в), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/911 да се разбира в смисъл, че при отмяна на полет по-малко от седем дни преди началото на полета по разписание също не е налице право на обезщетение, когато в резултат на премаршрутиране пътникът губи като цяло време, което е по-малко от три часа, но повече от два часа, като действителното време за пристигане се забавя с повече от два часа, но с по-малко от три часа спрямо времето за пристигане по разписание?

____________

1 ОВ L 46, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218.