Language of document :

Преюдициално запитване от Arbeidsrechtbank Antwerpen (Белгия), постъпило на 19 февруари 2018 г. — Maria Vester/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv)

(Дело C-134/18)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Maria Vester

Ответник: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv)

Преюдициални въпроси

В противоречие ли е с членове 45 и 48 от Договора от 25 март 1957 г. за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) обстоятелството, че в началото на неработоспособността последната компетентна държава членка отхвърля искане за получаване на обезщетения за инвалидност на основание член 57 от Регламент № 883/20041 от 29 април 2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социално осигуряване след изтичане на изчаквателен период от 52 седмици на неработоспособност, през който е признато правото на обезщетения за болест, а другата държава членка, която не е последно компетентна, прилага при разглеждане на искането за получаване на пропорционални обезщетения за инвалидност изчаквателен период от 104 седмици в съответствие с националното право на тази държава членка?

В съответствие ли е с правото на свободно движение обстоятелството, че по време на тази празнина в изчаквателния период съответното лице зависи от социални помощи или членове 45 и 48 ДФЕС задължават държавата членка, която не е последно компетентна, да разгледа искането за получаване на обезщетения за инвалидност след изтичането на предвидения в правото на последно компетентната държава изчаквателен период, дори когато правото на компетентната държава, която не е последна, не допуска това?

____________

1     ОВ L 166, 2004 г.,стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82.