Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgicko) 19. februára 2018 – Maria Vester/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv)

(vec C-134/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Maria Vester

Žalovaný: Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (Riziv)

Prejudiciálne otázky

Je v rozpore s článkom 45 a 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) z 25. marca 1957, ak posledný príslušný členský štát pri začiatku pracovnej neschopnosti po uplynutí čakacej doby 52 týždňov pracovnej neschopnosti, počas ktorej boli priznané dávky v chorobe, neprizná nárok na dávky v invalidite na základe článku 57 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/20041 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, a iný než posledný príslušný členský štát pri posúdení nároku na pomerné dávky v invalidite v súlade s vnútroštátnym právom tohto členského štátu uplatní čakaciu dobu 104 týždňov?

Je v tom prípade v súlade s právom na voľný pohyb, ak je dotknutá osoba počas tejto medzery v čakacej dobe odkázaná na sociálnu pomoc alebo zaväzujú články 45 a 48 ZFEÚ členský štát, ktorý nie je posledný príslušný, k tomu, aby posudzoval nárok na dávky v invalidite po uplynutí čakacej doby upravenej v práve posledného príslušného štátu aj v prípade, že to vnútroštátne právo nie posledného príslušného štátu nepripúšťa?

____________

1 Ú. v. EÚ, 2004, L 166, s. 1.