Language of document :

Жалба, подадена на 30 март 2018 г. — Piaggio & C./EUIPO — Zhejiang Zhongneng Industry Group (Мотопеди)

(Дело T-219/18)

Език на жалбата: италиански

Страни

Жалбоподател: Piaggio & C. SpA (Понтедера, Италия) (представител: F. Jacobacci, avvocato)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd (Тайчжоу, Китай)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорния промишлен дизайн: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорен промишлен дизайн: промишлен дизайн на Общността 1 783 655-0002

Обжалвано решение: решение на трети апелативен състав на EUIPO от 19 януари 2018 г. по преписка R 1496/2015-3

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да обяви за недействителен регистрирания промишлен дизайн на Общността № 1 783 655-0002, собственост на притежателя, поради всички мотиви, изложени в настоящата жалба,

да разпореди ответникът и притежателят да поемат разноските по производството пред апелативния състав съгласно предвиденото в член 190 от Процедурния правилник на Общия съд,

да осъди EUIPO и евентуалната встъпила страна да заплатят всички съдебни разноски по настоящото производство.

Изложени основания

Неправилно тълкуване и прилагане на член 6 от Регламента относно промишления дизайн на Общността;

Нарушение на член 25, параграф 1, буква д) от Регламента относно промишления дизайн на Общността;

Нарушение на член 25, параграф 1, буква е) от Регламента относно промишления дизайн на Общността.

____________