Language of document :

Žaloba podaná 30. marca 2018 – Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Ciclomotori)

(vec T-219/18)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Piaggio & C. SpA (Pontedera, Taliansko) (v zastúpení: F. Jacobacci, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd (Taizhou City, Čína)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ sporného dizajnu: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutý sporný dizajn: dizajn Spoločenstva č. 1 783 655-0002.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 19. januára 2018 vo veci R 1496/2015-3.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

vyhlásil neplatnosť dizajnu Spoločenstva zapísaného pod č. 1 783 655-0002, ktorý vlastní majiteľ, zo všetkých dôvodov uvedených v tejto žalobe,

uložil ďalšiemu účastníkovi konania a majiteľovi sporného dizajnu povinnosť nahradiť trovy konania pred odvolacím senátom podľa článku 190 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu,

uložil EUIPO a prípadnému vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

nesprávny výklad a uplatnenie článku 6 nariadenia č. 6/2002,

porušenie článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002,

porušenie článku 25 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 6/2002.

____________