Language of document :

2018 m. kovo 23 d. pareikštas ieškinys byloje VQ / ECB

(Byla T-203/18)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: VQ, atstovaujama baristerio G. Cahill

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

remiantis SESV  263 straipsniu panaikinti 2018 m. kovo 14 d.; Europos Centrinio Banko sprendimą SNC-2016-0026,

remiantis SESV 277 straipsniu pripažinti, kad Reglamento Nr. 1024/20131 18 straipsnio 6 dalis negalioja, todėl panaikinti minėtą sprendimą, ir

priteisti iš ECB bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ECB pažeidė Reglamento Nr. 1024/2013 18 straipsnio 1 dalį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 1 dalį, kai remdamasi teisiniu pagrindu, kurį sudaro netiesioginio veikimo Sąjungos teisės nuostatos ir nacionalinės teisės nuostatos, skyrė administracinę piniginę sankciją.

Ieškovė tvirtina, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. vykdytas akcijų pardavimas negali būti laikomas pažeidusiu Reglamento Nr. 575/20132 77 straipsnio a punktą ir 78 straipsnį, nes iki 2016 m. sausio 1 d. negaliojo ir nebuvo nustatytas kapitalo apsaugos rezervas.

Remdamasi tuo, kad ECB sprendimas grindžiamas kapitalo apsaugos rezervą reglamentuojančiomis Direktyvoje 2013/36,3 nustatytomis taisyklėmis, kurios nebuvo privalomos, negaliojo ir nebuvo nustatytos iki 2016 m. sausio 1 d., ieškovė atitinkamai nurodo, kad administracinę piniginę sankciją ECB skyrė vadovaudamasis netiesioginio veikimo Sąjungos teisės nuostatomis ir nacionalinės teisės nuostatomis.

Tai reiškia, kad ginčijamu sprendimu buvo pažeista Reglamento Nr. 1024/2013 18 straipsnio 1 dalis ir ypač Pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisėtumo principas.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ECB pažeidė Reglamento Nr. 468/20144 132 straipsnio 1 dalies b punktą, nes ECB nurodė paviešinti informaciją apie administracinę piniginę sankciją neužtikrinęs anonimiškumo.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Reglamento Nr. 1024/2013 18 straipsnio 6 dalis yra neteisėta ir prieštarauja SESV 263 straipsnio šeštai pastraipai, nes minėto 18 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta pareiga skelbti informaciją apie administracines pinigines sankcijas, nepaisant to, kad ieškovė ketino pateikti ieškinį Bendrajam Teismui per SESV 263 straipsnio šeštoje pastraipoje numatytą terminą.

Įtvirtinusi taisyklę, kokia yra Reglamento Nr. 1024/2013 18 straipsnio 6 dalis, Taryba atėmė iš ieškovės, suinteresuotos pateikti ieškinį dėl sprendimo paskelbti informaciją apie administracinę piniginę sankciją neužtikrinant anonimiškumo, galimybę pasinaudoti SESV 263 straipsnio šeštoje dalyje numatytu terminu.

Ginčijama teisės nuostata nukrypstama nuo dviejų mėnesių termino taikymo ieškiniui dėl panaikinimo pateikti taisyklės ir ECB suteikiama teisė vienašališkai nuspręsti dėl laiko, kada kredito įstaiga gali pareikšti ieškinį.

Kadangi ECB gali paskelbti informaciją apie administracinę piniginę sankciją, suinteresuota kredito įstaiga privalo pateikti skundą prieš ECB sprendimą paskelbti informaciją apie sankciją. Tokia situacija sukuria kredito įstaigai nepagrįstą netikrumą ir tai gali apriboti jos galimybes pareikšti ieškinį ir galiausiai pažeidžia jos teisė į veiksmingą teisinę gynybą.

Todėl Reglamento Nr. 1024/2013 18 straipsnio 6 dalis prieštarauja SESV 263 straipsnio šeštai pastraipai ir Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniui.

Kadangi ECB atėmė iš ieškovės teisę į veiksmingą teisinę gynybą, ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas.

____________

1  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013, p. 63).

2  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013, p. 1).

3  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013, p. 338).

4  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014, p. 1).