Language of document :

Rettens dom af 5. april 2017 – Frankrig mod Kommissionen

(Sag T-344/15) 1

(Aktindsigt – forordning (EF) nr. 1049/2001 – dokumenter fremsendt i forbindelse med proceduren i direktiv 98/34/EF – dokumenter fra en medlemsstat – meddelelse af aktindsigt – undtagelsen vedrørende beskyttelsen af retslige procedurer – undtagelsen vedrørende beskyttelse af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision – medlemsstatens forudgående samtykke)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Den Franske Republik (først ved F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas og F. Fize, derefter ved D. Colas og B. Fodda og endelig ved D. Colas, B. Fodda og E. de Moustier, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Baquero Cruz og F. Clotuche-Duvieusart, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgeren: Den Tjekkiske Republik (ved M. Smolek, T. Müller og J. Vláčil, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand støttet på artikel 263 TEUF om annullation af Kommissionens afgørelse ARES (2015) 1681819 af 21. april 2015 om tildeling til en borger af aktindsigt i dokumenter fremsendt af Den Franske Republik i forbindelse med den procedure, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (EFT 1998, L 204, s. 37).

Konklusion

1)    Europa-Kommissionen frifindes.

2)    Den Franske Republik betaler sagens omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen om foreløbige forholdsregler.

3)    Den Tjekkiske Republik bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 270 af 17.8.2015.