Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) dne 19. března 2018 – Jadran Dodič v. BANKA KOPER, ALTA INVEST

(Věc C-194/18)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Jadran Dodič

Odpůrkyně: BANKA KOPER, ALTA INVEST

Předběžné otázky

Má být ustanovení čl. 1 odst. 1 směrnice Rady 2001/23/ES1 vykládáno v tom smyslu, že musí být jako právní převod podniku nebo části podniku označen i takový převod, jako je převod uskutečněný za okolností v projednávané věci, jehož předmětem byly finanční nástroje a další majetková aktiva zákazníků (konkrétně cenné papíry), účetnictví týkající se zaknihovaných cenných papírů zákazníků a další finanční a doplňkové služby, jakož i archiv, s ohledem na to, že po ukončení činnosti zprostředkování burzovních obchodů ze strany první odpůrkyně svěření poskytování těchto služeb druhé odpůrkyni v konečném výsledku záviselo na rozhodnutí komitentů (zákazníků)?

Je za daných okolností rozhodující počet komitentů, kterým v důsledku ukončení činnosti zprostředkování burzovních obchodů ze strany první odpůrkyně poskytuje v současné době tyto služby druhá odpůrkyně?

3)    Má okolnost, že první odpůrkyně pokračuje ve své činnosti se zákazníky prostřednictvím obchodní společnosti jako závislý finanční zástupce a jako taková spolupracuje s druhou odpůrkyní, v nějaké míře vliv na konstatování existence převodu podniku nebo závodu?

____________

1 Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů (Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16).