Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 19. marts 2018 – Jadran Dodič mod BANKA KOPER og ALTA INVEST

(Sag C-194/18)

Processprog: slovensk

Den forelæggende ret

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Jadran Dodič

Sagsøgte: BANKA KOPER og ALTA INVEST

Præjudicielle spørgsmål

Skal bestemmelserne i artikel 1, stk. 1, i Rådets direktiv 2001/23/EF 1 fortolkes således, at en overførsel såsom den under de i hovedsagen omhandlede omstændigheder udførte, som omfattede kundernes finansielle instrumenter og andre aktiver (i den konkrete situation værdipapirer), regnskabet over kundernes immaterielle værdipapirer, andre finansielle og accessoriske tjenesteydelser samt arkivet, også skal kvalificeres som overførsel i retlig forstand af virksomhed eller dele af virksomhed henset til, at ordregiverne (kunderne) efter ophøret af den første sagsøgtes aktiviteter i form af formidling af børsforretninger selv besluttede, om de ønskede levering af disse tjenesteydelser fra den anden sagsøgte?

Har antallet af ordregivere, hvortil den anden sagsøgte efter ophøret af den første sagsøgtes aktiviteter i form af børsforretninger nu leverer disse tjenesteydelser, betydning under de givne omstændigheder?

Har den omstændighed, at den første sagsøgte fortsætter sin aktivitet med ordregiverne i en ny rolle som tilknyttet finansielt mæglingsselskab og som et led i denne opgave samarbejder med den anden sagsøgte på nogen måde indflydelse på konstateringen af, om der foreligger overførsel af virksomhed eller bedrift?

____________

1     Rådets direktiv 2001/23/EF af 12.3.2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EUT L 82, 22.3.2001. s. 16).