Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 19. marca 2018 – Jadran Dodič/BANKA KOPER, ALTA INVEST

(vec C-194/18)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolateľ: Jadran Dodič

Odporkyne: BANKA KOPER, ALTA INVEST

Prejudiciálne otázky

Má sa ustanovenie článku 1 ods. 1 smernice Rady 2001/23/ES1 vykladať v tom zmysle, že ako právny prevod podniku alebo časti podniku sa má kvalifikovať aj prevod, ku ktorému došlo za okolností prípadu v prejednávanej veci a ktorého predmetom boli finančné nástroje a iné aktíva klientov (konkrétne cenné papiere), účtovná evidencia týkajúca sa zaknihovaných dlhových cenných papierov klientov a iné finančné a doplnkové služby, vrátane archívu, a to s ohľadom na skutočnosť, že po tom, čo prvá odporkyňa ukončila činnosť spočívajúcu v sprostredkovaní burzových obchodov, záviselo v konečnom dôsledku od rozhodnutia zákazníkov (klientov), či poveria poskytovaním týchto služieb druhú odporkyňu?

Je za uvedených okolností rozhodujúci počet zákazníkov, ktorým v dôsledku ukončenia činnosti sprostredkovania burzových obchodov prvou odporkyňou poskytuje v súčasnosti tieto služby druhá odporkyňa?

Má skutočnosť, že prvá odporkyňa ďalej pracuje so zákazníkmi ako závislý finančný sprostredkovateľ, pričom v rámci tejto činnosti spolupracuje s druhou odporkyňou, do nejakej miery vplyv na konštatovanie existencie prevodu podniku alebo závodu?

____________

1 Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (Ú. v. ES L 82, 2001, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 98).