Language of document :

Žaloba podaná dne 23. března 2018 – Evropská komise v. Rakouská republika

(Věc C-209/18)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: G. Braun a H. Tserepa-Lacombe, zmocněnci)

Žalovaná: Rakouská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr

určil, že Rakouská republika tím, že ponechala v platnosti požadavky na sídlo společností patentových advokátů podle § 29a bodu 7 ve spojení s § 2 odst. 1 písm. c) PatAnwG a společností civilních techniků podle § 25 odst. 1 ZTG, na právní formu a podíl na kapitálu společnosti stanovené pro společnosti civilních techniků podle § 26 odst. 1 a § 28 odst. 1 ZTG, pro společnosti patentových advokátů podle § 29a bodu 1, 2 a 11 PatAnwG a pro společnosti veterinářů podle § 15a odst. 1 TÄG, jakož i omezení víceoborových činností pro společnosti civilních techniků podle § 21 odst. 1 ZTG a pro společnosti patentových advokátů podle § 29a bodu 6 PatAnwG, nespnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 14 odst. 1, čl. 15 odst. 1 a 2 písm. b) a c) a odst. 3, jakož i článku 25 směrnice o volném pohybu služeb1 a z článků 49 a 56 SFEU;

uložil Rakouské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby uvádí žalobkyně následující skutečnosti.

Rakouské právo obsahuje nadále požadavky týkající se sídla profesních společností civilních techniků a patentových advokátů, které jsou v rozporu s čl. 14 odst. 1 písm. b) směrnice o volném pohybu služeb. Ustanovení představují přímou diskriminaci na základě sídla společnosti a nepřímou diskriminaci na základě státní příslušnosti jejich společníků.

Požadavky na právní formu a podíl na kapitálu společnosti stanovené pro společnosti civilních techniků, patentových advokátů a veterinářů bránily jak rakouským poskytovatelům služeb, tak i usazování nových poskytovatelů z jiných členských států v rozsahu, v němž omezily jejich možnosti založit vedlejší provozovnu v Rakousku, pokud neupraví své organizační struktury podle těchto ustanovení.

Rakouské právní předpisy, které vyžadují po příslušných profesních společnostech, aby se omezily na výkon povolání patentového advokáta resp. civilního technika, jsou v rozporu s článkem 25 směrnice o volném pohybu služeb, jelikož omezují vedlejší provozovnu víceoborových společností z jiných členských států v Rakousku, stejně jako založení rakouských profesních společností. Rozvoj nových inovativních podnikatelských modelů, které by podnikům umožnil nabízet širší rozsah služeb, je tím omezen.

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. vest. 2006, L 376, s. 36).