Language of document :

2018 m. kovo 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Austrijos Respublika

(Byla C-209/18)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Braun ir H. Tserepa-Lacombe

Atsakovė: Austrijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad palikusi galioti PatAnwG 29a straipsnio 7 punkte, siejamame su 2 straipsnio 1 dalies c punktu, įtvirtintus advokatų kontorų patentų srityje buveinėms taikomus reikalavimus, ZTG 25 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus statybos inžinerijos bendrovių buveinėms taikomus reikalavimus, ZTG 26 straipsnio 1 dalyje ir 28 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus statybos inžinerijos bendrovių teisinės formos ir dalyvavimo valdant šių bendrovių kapitalą reikalavimus, PatAnwG 29a straipsnio 1, 2 ir 11 punktuose įtvirtintus advokatų kontorų patentų srityje teisinės formos ir dalyvavimo valdant šių kontorų kapitalą reikalavimus ir TÄG 15a straipsnio 1 dalyje įtvirtintus veterinarijos gydytojų bendrijų teisinės formos ir dalyvavimo valdant šių bendrijų kapitalą reikalavimus, taip pat ZTG 21 straipsnio 1 dalyje numatytą statybos inžinerijos bendrovėms taikomą ir PatAnwG 29a straipsnio 6 punkte numatytą advokatų kontoroms patentų srityje taikomą ribojimą vykdyti veiklą keliose srityse, Austrijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Paslaugų direktyvos1 14 straipsnio 1 dalį, 15 straipsnio 1 dalį, 2 dalies b ir c punktus, 3 dalį ir 25 straipsnį, taip pat pagal SESV 49 ir 56 straipsnius.

Priteisti iš Austrijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį ieškovė pateikia šiuos argumentus:

Austrijos teisėje vis dar galioja statybos inžinierių ir advokatų patentų srityje profesinių bendrijų buveinėms taikomi reikalavimai, kurie prieštarauja Paslaugų direktyvos 14 straipsnio 1 dalies b punktui. Šios nuostatos tiesiogiai diskriminuoja dėl įstatuose numatytos bendrijos buveinės vietos ir netiesiogiai dėl jos narių pilietybės.

Statybos inžinerijos bendrovių, advokatų patentų srityje kontorų ir veterinarijos gydytojų bendrijų teisinės formos ir dalyvavimo valdant jų kapitalą reikalavimai kliudo Austrijos paslaugų teikėjams ir trukdo steigtis paslaugų teikėjams iš kitų valstybių narių, nes apribojamos jų galimybės įsteigti antrinę buveinę Austrijoje, jei savo struktūros jie nepritaiko prie šių nuostatų.

Austrijos teisės nuostatos, pagal kurias atitinkamos profesinės bendrijos privalo apsiriboti advokato patentų srityje ar statybos inžinieriaus veikla, prieštarauja Paslaugų direktyvos 25 straipsniui, nes jomis apribojama veiklą keliose srityse vykdančių profesinių bendrijų iš kitų valstybių narių galimybė steigti antrinę buveinę Austrijoje, taip pat apribojama Austrijos profesinių bendrijų galimybė įsisteigti pirmą kartą. Taip užkertamas kelias plėtoti naujus, inovatyvius verslo modelius, kurie leistų įmonėms siūlyti daugiau įvairių paslaugų.

____________

1 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006, p. 36).